Cách đơn giản nhất để hiểu về khẩu độ và trường ảnh